scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Wat is wijs?

over Bijbelse wijsheidsliteratuur

In de Bijbel wordt wijsheid op verschillende manieren opgevat en uitgelegd. In sommige teksten in het Oude Testament wordt wijsheid als geloof gepresenteerd en in andere teksten als rede. Ondanks of misschien wel dankzij deze twee verschillende opvattingen van wijsheid in de Bijbel, geeft het Bijbelboek Spreuken geeft een complexe definitie van wijsheid, waarin beide worden verenigd:

‘… om bekend te worden met wijsheid en vermaning,-om te leren verstaan aanzeggingen vol verstand; om vermaning aan te nemen die leidt tot inzicht …’ (Spreuken 1 vers 1-2 De Naardense Bijbel, vertaald door Pieter van Oussoren)

De bedoeling van deze definitie is het begrijpen van de taal waarmee ‘wijsheid’ zich uitdrukt en verbeeldt. Door het begrijpen van de taal wordt ook de inhoud duidelijk.

In deze cursus gaan we op verkenningstocht door Bijbelse ‘wijsheidsboeken’: Spreuken, Job en Prediker. We ontdekken wat de wijsheidsliteratuur kenmerkt en wat de eigen rijkdom is van elk boek. Maar vooral denken we na over de vraag:

Wat is wijsheid?

Wijsheid is méér dan kennis of slimheid en bestaat uit verschillende vaardigheden. Het is het goede te weten, zeggen en doen. Dat betekent onderzoek doen, puzzelen met woorden en dingen op de juiste wijze bij elkaar brengen. In essentie is het een menselijke activiteit van onderzoek. 
Wijsheidsliteratuur is geschreven in een toonaard die past bij deze opvatting: als een raadsel om uit te nodigen tot het stellen van vragen in plaats van een leer die vragen beantwoordt! 

Cursusleiders: Alja Streutker (Groningen), Erik Idema (Utrecht), Aarnoud Jobsen en Co Baas-Hazenbosch (Goes)
Alja Streutker is docent godsdienst/levensbeschouwing aan NHL Stenden Hogeschool.
Erik Idema is schrijver, verteller, theoloog en uitgever bij Kwintessens.
Aarnoud Jobsen is predikant; Co Baas-Hazenbosch is GVO-docente.

Doelgroep: PC GVO docenten
Nascholingspunten: 9
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 3 uren.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.